STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / 24 MARCA DZIEŃ MISJONARZY MĘCZENNIKÓW

24 marca Dzień Misjonarzy Męczenników

24 marca Dzień Misjonarzy Męczenników
DATA ROZPOCZĘCIA: 24-03-2020 GODZINA: 00:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 24-03-2020 GODZINA: 00:00
OPIS WYDARZENIA:

Dzień Misjonarzy Męczenników – Modlitwa i post za misje

24 III 2020 r.

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

Komentarz na wejście

W dniu Misjonarzy Męczenników wspominamy misjonarzy, którzy zginęli na misjach. Wśród nich jest też śp. Helena Kmieć – wolontariuszka z Wolontariatu Misyjnego Salvator. Zginęła 24 stycznia 2017 r. w Boliwii. Miała 26 lat. Kobieta o promiennym uśmiechu, pełna energii i dobroci. Wzorując się na Helenie, nie bójmy się życia wypełnionego wiarą, nadzieją i miłością, wierni i posłuszni naszemu Stwórcy w Jego Boskim planie. Na wezwanie Papieskich Dzieł Misyjnych podejmujemy dzisiaj modlitwę i post za misje, prosząc dobrego Boga, by pracujących na misjach chronił od nie­bezpieczeństwa, a tym, którzy ponieśli śmierć, otworzył bramy nieba.

Akt pokuty

Panie, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka. Zmiłuj się nad nami.

Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół. Zmiłuj się nad nami.

Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie. Zmiłuj się nad nami.

Homilia

„Idź i głoś…”, „Posyłam cię jak owce między wilki…”, „Nie zabraknie ci mojej łaski.” – to słowa, które kierujesz do mnie każdego dnia, lecz ja nie potrafię ich usłyszeć w gąszczu tylu słów współczesnego świata. Ty się jed­nak nie poddajesz i tak jak śpiewa w piosence „Oceany” zespół Exodus 15: Znad oceanów do mnie wołasz,

Gdzie każdy krok niepewny jest.

Ty jesteś tam, gdzie niewiadoma.

Tam znajdę grunt dla wiary mej.

I będę wzywać imię Twe I ponad fale patrzeć chcę,

Gdy burzą się.

Dla duszy pokój w Tobie jest,

Gdzie pójdziesz Ty,

Ja pójdę też.

Pytanie współczesnego człowieka o sens i cel misji powraca, kiedy Kościół pochyla się nad tajemnicą słów wypowiedzianych przez Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Chrystus wzywa swoich uczniów, aby przekazali całemu światu wszystko to, co usłyszeli i czego doświadczyli, kiedy wraz z Nim obchodzili okoliczne wsie i miasta, w których nauczał i dokonywał cudów.

Chrystus wezwał apostołów, aby pomnażali wiarę, udoskonalali nadzieję i rozpalali miłość, aby w pełni stali się Jego świadkami i misjonarzami. To wołanie nadal rozbrzmiewa w sercu Kościoła. Chrystus nieustannie wzywa i posyła swych świadków, aby zanieśli ludziom orędzie pokoju i zbawienia, bowiem, jak napisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio, „misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły” (RMis 1).

Można zadać pytanie: ale gdzie szukać celu, gdzie szukać sensu, skoro tylu ginie na polu misyjnej działalności Kościoła, przelewając swoją krew? To Eucharystia, ukazująca cel i sens misji, pozwala wierzącemu zrozumieć, że i on powinien być dla innych chlebem łamanym za życie świata – szcze­gólnie dzisiaj, w czasach dramatycznych wydarzeń i klęsk żywiołowych. Eucharystia jest wyrazem wspólnoty i programem solidarności dla całej ludzkości, otwierającym serca ludzi na wielką nadzieję. Eucharystia jest rów­nocześnie darem, który zobowiązuje do ciągłego dzielenia jej owoców, do nieustannego obdarowywania ludzi chlebem i kielichem zbawienia.

Aby na ołtarzach świata, wśród wszystkich ras i kultur, dokonywało się misterium przemiany chleba i wina, Chrystus nieustannie woła, byśmy odpowiedzieli na Jego zaproszenie do wyjścia w świat i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Taką potrzebę ratowania dusz ludzkich odczuł o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan – założyciel salwatorianów, który w Dzienniku Duchowym napisał: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć”. Realizując wezwanie Chrystusa i wypełniając charyzmat, salwatorianie są obecni w 52 krajach świata na wszystkich kontynentach i nie spoczną, dopóki nie doprowadzą wszystkich do zbawienia. Podobnie jak inni misjonarze, nie boją się przekraczać granic, poznawać kultury i różnych tradycji religijnych. Wzbudzają w ludzkich sercach pragnienie Chrystusa, świadcząc o Jego wielkiej miłości do każdego człowieka. Niosą nowinę Zmartwychwstałego na krańce świata, i sami żyją tą prawdą na co dzień.

Świat wciąż potrzebuje Chrystusa i wciąż woła o świadków i głosicieli Jego Ewangelii. O sens krwawej ofiary pytał w swoim kazaniu arcybiskup Oscar Aparicio, ordynariusz Cochabamby, podczas Mszy żałobnej po śmierci śp. Heleny Kmieć: „(…) Dlaczego zatem Bóg na to pozwala? I dlaczego właśnie tutaj, w Cochabambie? Wiele pytań i chyba nigdy nie otrzymamy odpowiedzi. Ale jestem przekonany, że dla Pana to życie tak intensywnie przeżywane liczy się bardzo. Helena zaledwie kilka dni przebywała wśród nas. Cel jej pobytu był jasno określony: być apostołką, posłaną, by głosić wśród nas Dobrą Nowinę. I czyniła to, pomimo że została posłana pomiędzy wilki”.

Niech klamrą zamykającą będą słowa piosenki, którą napisała M. Kania-Tylek, koleżanka śp. Heleny, a którą Helenka często śpiewała:

Idź i głoś słowo Chrystusa w świat,

Niech Jego blask i moc umocnią cię.

Jest jeszcze tylu z nas, co Boga nie znają.

Bądź lampą dla ich stóp, drogowskazem dróg,

By poznali Chrystusa, co ukochał nas.

Nie bój się obcego świata…

 

Ks. Marek Gadomski SDS

Modlitwa wiernych

Jezus poprzez swoje narodziny oraz zmartwychwstanie przynosi nowe życie i umacnia ludzi do składania świadectwa wierze.

Módlmy się za wspólnotę Kościoła powszechnego, by świadectwo i wsta­wiennictwo męczenników umacniały wszystkich chrześcijan do odważnego głoszenia Ewangelii. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię.

Módlmy się za misjonarzy, misjonarki oraz wolontariuszy misyjnych, aby niestrudzenie głosili całemu światu Ewangelię i przybliżali Boga każdemu człowiekowi. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię.

Módlmy się o powołania do głoszenia dobrej nowiny Jezusa na krańcach świata, aby dotarła do każdego człowieka. Twej miłości pełni, wiarą umocnie­ni, Panie, prosimy Cię.

Módlmy się za prześladowanych z powodu Chrystusa, aby z odwagą dawali świadectwo o swej wierze. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię.

Módlmy się za młodzież, aby umocniona miłością Bożą wiernie świad­czyła o Chrystusie w swoim otoczeniu. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię.

Módlmy się za osoby, które niespodziewanie straciły życie, w szczegól­ności za śp. Helenę Kmieć, za wszystkie ofiary przemocy i nietolerancji, aby odzyskały pełne życie w Bogu i wstawiały się za swymi prześladowcami. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię.

Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze odważnie wyznawali swoją wiarę, nie tylko słowami, ale i czynami. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię.

Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy, byśmy odnowieni przyjściem Chrystusa, jak św. Szczepan, Pierwszy Męczennik, dali świadectwo wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Urszula Skotny, Wolontariat Misyjny Salvator

 

ZOBACZ TAKŻE