STRONA GŁÓWNA / KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN MISYJNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Temat: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy Konkursu Plastycznego na temat: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby Kościoła misyjnego i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata. Konkurs jest zorganizowany z okazji ogłoszenia przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – Październik 2019.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej zwany dalej „Uczestnikiem”.
 6. Konkurs odbywa się w terminie od 16 września 2019 r. do 23 października 2019 r.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas gali finałowej Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w dniu 28 października 2019 r. o godz. 16.00 w Auli św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 6 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej.
 9. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem: https://misje.diecezja.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest obowiązkowe.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na plastycznym ukazaniu tematu konkursu: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
 2. Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:
 1. grupa I: klasy 0 – III,
 2. grupa II: klasy IV – VI,
 3. grupa III: klasy VII – VIII
 1. Uczestnik samodzielnie wybiera formę w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie.
 2. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3.
 3. Prace plastyczne mają być wykonane własnoręcznie.
 4. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna).
 5. Prace należy dostarczać do dnia 23 października 2019 r., na adres: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej: ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs Misyjny”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.
 2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.
 3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 24 października 2019 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://misje.diecezja.pl
 5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej https://misje.diecezja.pl oraz www.misevi.pl/konkurs/,  a także w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
 6. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych oraz mogą być powielane na wszelkie inne sposoby w tym w materiałach drukowanych.
 7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

NAGRODY

 1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody, które nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 2. Ponadto każdy z laureatów Konkursu uzyska materiały promocyjne Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach ust. 1 niniejszego paragrafu, wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: https://misje.diecezja.pl   oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe wyżej wymienionych osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE